مشخصات وام اوراق

مشخصات وام اوراق

عنوان

مبلغ قبلی

مبلغ جدید

سود وام

مبلغ پرداختی در12 سال

اقساط

تعداد اوراق

هزینه فعلی خرید اوراق

تهران (انفرادی)

60/000/000    

70/000/000

68/000/000

138/000/000

640/000

140  

10/080/000

شهرهای بالای200هزارنفر

(انفرادی)

50/000/000

60/000/000

58/000/000

118/000/000

548/000

120

8/640/000

سایرمناطق شهری(انفرادی)

40/000/000

50/000/000

48/000/000

98/000/000

450/000

100

7/200/000

تهران(زوجین)

100/000/000

120000000

116000000

236000000

1100/000

240

17/280/000

شهرهای بالای200هزارنفر جمعیت(زوجین)

80/000/000

100000000

97/000/000

197000000

915/000

200

14/400/000

سایرمناطق شهری(زوجین)

60/000/000

80/000/000

78/000/000

158000000

730/000

160

11/520/000

 
متقاضیان دریافت وام مسکن باید به ازای هرپانصد هزارتومان از تسهیلات یک برگ اوراق تهیه کنند.مبلغ هر برگ اوراق به قیمت روز محاسبه می شود و در نوسان می باشد:در حال حاضر قیمت هر برگ حدود هفتادو دو هزار تومان می باشد.

نویسنده:املاک استادمعین


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳