قوانین فسخ قرارداد ملکی

قوانین فسخ قرارداد ملکی

نکته مهم درباره تنظیم سند:

دربرخی مواردپیش می آید که شمابدون خواندن قرارداد اقدام به خریدملکی 

می کنید،طبق قانون هر یک از طرفین معامله می توانند در زمان مشخص شده 

در قراردادبنا به دلایل موجه اقدام به فسخ قراردادبکنند.اما دربرخی 

موارد تنظیم کننده سند بنا به دلایل مختلف یک بند را اضافه میکند که 

حق فسخ قرارداد را از طرفین می گیرد.وبه هیچ عنوان ودلیل موجهی نمی 

توانید این قرارداد را فسخ کنید.بنابراین هنگام امضا قرارداد متن 

قراردادرا به دقت بخوانید و با اطمینان قرارداد را امضانمایید.

 

 

نکات مهم فسخ قرارداد  در خرید واجاره ملک:

 

موضوع مهمی که دررابطه با فسخ قرارداد باید بدانید این است که 

هیچ یک از طرفین یک معامله وقتی حق فسخ یک طرفه را ندارند نمی 

توانند بدون رضایت طرف دیگر،قرارداد را فسخ نمایند.این قانون در

 رابطه با خرید و فروش و اجاره ملک صدق می کند.


-اگر خریدار ملک بعداز عقد قرارداد وپرداخت پول متوجه شود آنچه 

خریده است عقب نشینی دارد ویامتراژ کم است می تواند مابه 

التفاوت قیمت راطبق نظر کارشناس از فروشنده درخواست کند.
درچه شرایط می توان قرارداد اجاره را فسخ کرد؟

یکی ازشرایط مهم در اجاره بین موجر ومستاجر این است که هریک 

ازطرفین اگر قصد برهم زدن معامله راپیش از موعد مقرر دارند باید 

حداقل یکی دو ماه قبل این موضوع را به طرف دیگر اطلاع دهد .می تواند 

براساس توافق دوطرفه وبا دادن حق و حقوق یکدیگر و تسویه حساب 

قراردادرا فسخ کنند.بجز این شرایط و توافق نکردن طرفین موجر یا 

مستاجر مجبور به قبول فسخ قرارداد نیست.

به عنوان مثال: اگر مالک خانه را به شخص دیگری بفروشد مالک جدید نمی تواند مستاجر را مجبور

به تخلیه ی ملک کند.مگر اینکه چنین شرایطی در زمان عقد قرارداد ذکر شود.

پرداخت ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد

اگر هریک از طرفین به جز شرایط بالا مایل به فسخ باشند باید به طرف مقابل ضرر و زیان

بدهد.مبلغ این ضرر و زیان مقدار مشخصی نیست و به صورت توافقی عددی برای آن تعیین می

شود که طرف درخواست کننده با پرداخت این مبلغ می تواند قرارداد را فسخ کند.

 

نویسنده: املاک استادمعین


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵