ملک های اوقافی

ملک های اوقافی
اوقاف

کلمه وقف به معنا توقف-ایستادن ویا داد و ستد ملک برای بهره از منافع آن توسط دیگری است.

چیزی می تواند وقف داه شود که با استفاده از آن ازبین نرود،مانند:ساختمان و ملک

تسبیل منفعت:وقف زمانی صحیح می باشدکه منظور وقف دهنده از وقف ،رضای خدا ودر راه خدا باشد.

حبس عین:وقف دهنده زمانی که وقف را انجام نمود دیگر حق هیچ گونه دخل و تصرف را نداردو نمی تواند مال وقف شده را بفروشد یا نقل و انتقال حقوقی انجام دهد.

قابلیت بقای عین:وقف زمانی جایز است که در صورت بقای عین بتوان از آن منفعت کسب نمود(ماده 58 قانون مدنی)اموالی که قابلیت بقا ندارد باطل است به عنوان مثال غذا را نمی توان وقف نمود.

دراستفاده از املاک اوقافی ومعاملات تجاری و ساخت وساز در ملک های اوقافی قوانین گوناگونی وجود داردکه باید به آنها توجه کرد.

سند اوقافی:املاک اوقافی املاکی هستند که زمین آن توسط شخصی وقف گردیده است و اداره اوقاف در ازای اقساط 99ساله به افراد دیگر اجاره می دهد.البته اقساط سالانه آن خیلی زیاد نیست.

املاک اوقافی دارای سند می باشد و خریدوفروش،رهن و اجاره و حتی ساخت و ساز درآن زمین وجود ندارد.

سند اوقافی به مالک اختیار کامل نمی دهد  و وبعداز پایان 99سال درباره ی اجاره ی مجددملک اوقافی تصمیم گیری خواهد شد.برای هر کاری ازجمله نقل و انتقال باید اجازه اداره اوقاف را گرفته باشید.

ملک هایی که سند اوقافی دارند دارای سند اعیان و اجاره نامه عرصه ملک می باشندو خریدار مالکیت اعیان را دارد ومالک عرصه  نمی باشد.

نویسنده:مشاورین املاک استادمعین


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱